SurveyMonkey

Statistische significantie

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt weergeven of er een statistisch significant verschil is in de wijze waarop bepaalde antwoordgroepen de vragen in uw enquête hebben beantwoord. De functie voor statistische significantie in SurveyMonkey gebruiken:

 • Schakel Statistische significantie in tijdens het toevoegen van een vergelijkingsregel aan een vraag in uw enquête. Kies de groepen die u wilt vergelijken om uw enquêteresultaten op te splitsen per groep in een vergelijking naast elkaar.
 • Onderzoek de gegevenstabellen voor de vragen in uw enquête en kijk of er statistisch significante verschillen zijn in de wijze waarop verschillende groepen de enquête hebben beantwoord.

Met de volgende stappen maakt u een enquête waarbij statistische significantie kan worden weergegeven.

 • Stap 1: gesloten vragen toevoegen aan een enquête
 • Stap 2: verzamel reacties
 • Stap 3: pas een vergelijkingsregel toe
 • Stap 4: uw gegevenstabellen onderzoeken
 • Stap 5: deel uw resultaten

U wilt weten of mannen significant tevredener zijn met uw product dan vrouwen.

 1. Voeg twee meerkeuzevragen toe aan uw enquête:
  • Wat is uw geslacht? (Man, Vrouw)
  • Hoe tevreden of ontevreden bent u over ons product? (Tevreden, Ontevreden)
 2. Zorg ervoor dat ten minste 30 respondenten Man selecteren als geslacht EN ten minste 30 respondenten Vrouw selecteren als geslacht.
 3. Voeg een vergelijkingsregel toe aan de vraag "Wat is uw geslacht?" en selecteer zowel de antwoordoptie Man als de antwoordoptie Vrouw als uw groepen.
 4. Gebruik de gegevenstabel onder het vraagdiagram voor "Hoe tevreden of ontevreden bent u over ons product?" om te zien of de antwoordopties een statistisch significant verschil vertonen.

Een statistisch significant verschil geeft aan of de antwoorden van de ene groep in aanzienlijke mate afwijken van de antwoorden van een andere groep op basis van statistische tests. Statistische significantie betekent dat de getallen aanzienlijk verschillen, waardoor uw gegevensanalyse sterk verbetert. Toch moet u ook nadenken over of de resultaten wel belangrijk zijn. Het is aan u om te beslissen hoe deze moeten worden geïnterpreteerd en welke acties u moet uitvoeren naar aanleiding van uw resultaten.

Stel bijvoorbeeld dat u meer klachten van vrouwelijke klanten ontvangt dan van mannelijke. Hoe weet u of sprake is van een echt verschil dat moet worden aangepakt? Een prima manier is om een enquête uit te voeren en te zien of uw mannelijke klanten veel tevredener zijn over uw product. Met een statistische formule kan onze functie voor statistische significantie u helpen bepalen of mannen significant tevredener over uw product zijn dan vrouwen. U kunt dan actie ondernemen op basis van gegevens, niet op basis van een anekdote.

 • Statistisch significant verschil
 • Geen statistisch significant verschil
 • Steekproefgrootte

Wij berekenen statistische significantie met een standaard betrouwbaarheidsniveau van 95%. Als we een antwoordoptie weergeven als statistisch significant, betekent dit dat de waarschijnlijkheid dat een verschil tussen twee groepen toevallig is of puur door een fout in de steekproefgrootte wordt veroorzaakt, minder dan 5% bedraagt. Dit wordt vaak weergegeven als p < 0,05.

Voor het berekenen van de statistische significante verschillen tussen groepen gebruiken we de volgende formule:

Een diagram met statistiek, beschrijving en een formule in drie kolommen en zes rijen gevuld met formules en beschrijvingen.

* 1,96 is een getal dat wordt gebruikt voor het betrouwbaarheidsniveau van 95%, aangezien 95% van het gebied onder de t-kansverdelingsfunctie van een student binnen 1,96 standaardafwijkingen van de gemiddelde waarde ligt.

Laten we met het bovenstaande voorbeeld eens kijken of het percentage mannen dat zegt tevreden te zijn over uw product significant hoger is dan het percentage vrouwen.

Stel dat u 1000 mannen en 1000 vrouwen hebt ondervraagd en hebt vastgesteld dat 70% van de mannen zegt tevreden te zijn over uw product, terwijl dat percentage bij vrouwen op 65% ligt. Is 70% significant hoger dan 65%?

Gebruik de volgende enquêtegegevens om de formules te voltooien:

 • p1 (% mannen dat tevreden is over het product) = 0,7
 • p2 (% vrouwen dat tevreden is over het product) = 0,65
 • n1 (aantal ondervraagde mannen) = 1000
 • n2 (aantal ondervraagde vrouwen) = 1000
Een diagram met een formule en voorbeelden, verdeeld over twee kolommen en zes rijen gevuld met een formule en voorbeelden.

Aangezien de absolute waarde van de teststatistiek groter is dan 1,96, betekent dit dat het verschil tussen mannen en vrouwen significant is. De kans dan mannen tevreden zijn over uw product is groter dan de kans dat vrouwen tevreden zijn.

Statistische significantie voor alle vragen verbergen:

 1. Klik op het pijltje omlaag rechts van de vergelijkingsregel op de linkerzijbalk.
 2. Klik op Regel bewerken.
 3. Klik op de knop naast Statistische significantie weergeven om deze uit te schakelen.
 4. Klik op Toepassen.

Statistische significantie voor één vraag verbergen:

 1. Klik op Aanpassen boven het vraagdiagram.
 2. Klik op het tabblad Weergaveopties.
 3. Schakel het selectievakje naast Statistische significantie uit.
 4. Klik op Opslaan.

De weergaveoptie Rijen en kolommen omwisselen wordt automatisch ingeschakeld bij het weergeven van significante verschillen. Als u deze weergaveoptie uitschakelt, wordt de optie voor statistische significantie eveneens uitgeschakeld.