m

Statistische significantie

Betaalde functie: Statistische significantie is alleen beschikbaar bij sommige plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

U kunt weergeven of er een statistisch significant verschil is in de wijze waarop bepaalde antwoordgroepen de vragen in uw enquête hebben beantwoord. U kunt als volgt de functie voor statistische significantie in SurveyMonkey gebruiken:

 • Schakel Statistische significantie in tijdens het toevoegen van een vergelijkingsregel aan een vraag in uw enquête. Kies de groepen die u wilt vergelijken om uw enquêteresultaten op te splitsen per groep in een vergelijking naast elkaar.
 • Onderzoek de gegevenstabellen voor de vragen in uw enquête om te zien of er statistisch significante verschillen zijn in de wijze waarop verschillende groepen de enquête hebben beantwoord.

Statistische significantie weergeven

De volgende stappen leiden u door het proces van het opstellen van een enquête waarin statistische significantie kan worden weergegeven.

Stap 1: Vragen met een gesloten einde toevoegen aan een enquête

Als u statistische significantie wilt weergeven bij het analyseren van resultaten, moet u een vergelijkingsregel toepassen op een vraag in uw enquête.

U moet gebruikmaken van een van de volgende vraagtypen in uw enquêteontwerp om een vergelijkingsregel te kunnen toevoegen en statistische significantie te kunnen berekenen:

Zorg ervoor dat uw antwoordopties zijn opgesplitst in relevante groepen. De antwoordopties die u kiest voor vergelijking bij het opstellen van de vergelijkingsregel, worden gebruikt om kruistabellen van uw gegevens in de rest van de enquête te maken.

Stap 2: Reacties verzamelen

Nadat u het ontwerp van uw enquête hebt voltooid, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te verspreiden. Er zijn verschillende manieren om uw enquête te verzenden.

U hebt ten minste 30 reacties nodig voor elke antwoordoptie die u in uw vergelijkingsregel wilt gebruiken om statistische significantie te kunnen activeren en weergeven.

TIP! U kunt enquêtereacties aanschaffen via SurveyMonkey Audience. Gebruik specifieke kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, inkomen, werknemersstatus en meer om antwoorden te krijgen van de mensen van wie u graag de mening wilt weten.
Stap 3: Een vergelijkingsregel toepassen

U kunt Statistische significante inschakelen door een vergelijkingsregel toe te voegen aan een vraag in uw enquête om respondenten onder te verdelen in groepen.

U kunt als volgt een vergelijkingsregel toepassen:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op +VERGELIJKEN in de sectie Huidige weergave op de linkerzijbalk.
 3. Klik op Filter op vraag en antwoord, tenzij u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête.
 4. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de gewenste vraag te vinden.
 5. Selecteer de gewenste antwoordopties voor uw groepen. Deze groepen worden gebruikt om kruistabellen te maken van uw gegevens in de rest van de enquête.
 6. Klik op de knop naast Statistische significantie weergeven om deze in te schakelen. Ten minste 2 van de antwoordopties moeten 30 reacties of meer hebben in elke groep om de optie voor statistische significantie in te schakelen.
 7. Klik op Toepassen.

Als u uw groepen wilt bewerken nadat u de regel hebt gemaakt, klikt u op het pijltje omlaag rechts van de regel in de linkerzijbalk en klikt u op Regel bewerken.

TIP! U kunt meerdere vergelijkingsregels maken, maar telkens slechts één vergelijkingsregel tegelijk toepassen of weergeven.
Stap 4: Uw gegevenstabellen onderzoeken

Nadat u de vergelijkingsregel hebt toegepast, ziet u hoe elke groep elke vraag heeft beantwoord in een zij-aan-zij-weergave zodat overeenkomsten en verschillen eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd.

Wij markeren antwoordopties die statistisch significant zijn in de gegevenstabellen onder vraagdiagrammen.

 • Statistische significantie wordt berekend voor de volgende vraagtypen: Meerkeuze, Meerkeuze, Matrix/beoordelingsschaal en Classificatie.
 • Elke rij in de gegevenstabel vertegenwoordigt een reactiegroep. Aan elke reactiegroep wordt eveneens een letter toegewezen, die u kunt raadplegen in de gegevenstabel.
 • Elke kolom in de gegevenstabel vertegenwoordigt een antwoordkeuze.

Plaats de aanwijzer op een willekeurige antwoordoptie om aanvullende informatie weer te geven. Een van de volgende berichten wordt weergegeven:

Bericht
Beschrijving
Significant lager danDe kans dat de groep de antwoordkeuze kiest, is significant kleiner dan bij andere gemarkeerde groepen.
Significant hoger danDe kans dat de groep de antwoordkeuze kiest, is significant groter dan bij andere gemarkeerde groepen.
Meer reacties nodigU hebt ten minste 30 reacties nodig om statistische significantie voor de groep te kunnen berekenen.
Gecombineerde antwoordkeuzenOp dit moment kunnen we geen statistische significantie berekenen voor gecombineerde antwoordkeuzen. Maak de combinatie ongedaan.
Verborgen antwoordkeuzenOp dit moment kunnen we geen statistische significantie berekenen voor verborgen antwoordkeuzen. Maak het verbergen ongedaan.
Geen significant verschilDe groep heeft deze antwoordkeuze ongeveer net zo vaak geselecteerd als andere groepen.

Schuif omlaag op de pagina naar de sectie "Wat is een statistisch significant verschil?" voor meer informatie.

Stap 5: Uw resultaten delen

Gedeelde gegevenspagina's

Als u uw enquêteresultaten online deelt, kunnen mensen die uw gedeelde gegevenspagina bekijken eveneens statistische significantie weergeven.

U kunt als volgt een gedeelde gegevenspagina maken waarin statistische significantie is opgenomen:

 1. Klik onder Huidige weergave op de linkerzijbalk op de vergelijkingsregel die u hebt gemaakt met statistische significantie.
 2. Klik onder Opgeslagen weergaven op de linkerzijbalk op + Opslaan als...
 3. Voer een naam voor de weergave in en klik op Opslaan.
 4. Klik op + Alles delen rechtsboven op de pagina.
 5. Voltooi het instellen van de gedeelde gegevenspagina.

Exports

Statistische significantie wordt opgenomen in geëxporteerde PDF- en PPT-samenvattingsgegevens. In uw export worden reacties die significant afwijken, gemarkeerd met de letter van de reactiegroep waarvan zij significant afwijken.

Als u resultaten die significante verschillen bevatten, wilt exporteren, past u uw vergelijkingsregel toe en exporteert u de huidige weergave.

Voorbeeldenquête

U wilt weten of mannen significant tevredener zijn met uw product dan vrouwen.

 1. Voeg twee meerkeuzevragen aan uw enquête toe:
   •  Wat is uw geslacht? (Man, Vrouw)
   •  Hoe tevreden of ontevreden bent u over ons product? (Tevreden, Ontevreden)
 2. Zorg ervoor dat ten minste 30 respondenten Man selecteren als geslacht EN ten minste 30 respondenten die Vrouw selecteren als geslacht.
 3. Voeg een vergelijkingsregel toe aan de vraag "Wat is uw geslacht?" en selecteer zowel de antwoordoptie Man als de antwoordoptie Vrouw als uw groepen.
 4. Gebruik de gegevenstabel onder het vragenoverzicht voor "Hoe tevreden of ontevreden bent u over ons product?" om te controleren of er bij antwoordopties sprake is van een statistisch significant verschil.

Wat is een statistisch significant verschil?

Een statistisch significant verschil geeft aan of de antwoorden van de ene groep in aanzienlijke mate afwijken van de antwoorden van een andere groep op basis van statistische tests. Statistische significantie betekent dat de getallen aanzienlijk verschillen, waardoor uw gegevensanalyse sterk verbetert. Toch kunt u beter tevens overwegen of de resultaten wel belangrijk zijn. Het is aan u om te beslissen hoe deze moeten worden geïnterpreteerd en welke acties u moet uitvoeren naar aanleiding van uw resultaten.

Stel bijvoorbeeld dat u meer klachten van vrouwelijke klanten ontvangt dan van mannelijke. Hoe weet u of sprake is van een echt verschil dat moet worden aangepakt? Een prima manier is om een enquête uit te voeren om te zien of uw mannelijke klanten veel tevredener zijn over uw product. Met behulp van een statistische formule kan onze functie voor statistische significantie u helpen bepalen of mannen significant tevredener over uw product zijn dan vrouwen. U kunt dan actie ondernemen op basis van gegevens, niet op basis van een anekdote.

Statistisch significant verschil

Als uw resultaten worden gemarkeerd in uw gegevenstabel, betekent dit dat de twee groepen significant van elkaar afwijken. Significantie betekent dat de getallen statistisch afwijken. Het betekent niet dat de bevinding belangrijk of relevant is.

Geen statistisch significant verschil

Als uw resultaten niet worden gemarkeerd in uw gegevenstabel, zelfs als de vergeleken percentages verschillen, zijn de twee getallen niet statistisch verschillend.

Reacties zonder statistisch significant verschil laten zien dat de twee vergeleken items niet significant afwijken bij uw steekproefgrootte, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat het verschil onbelangrijk is. Mogelijk kunt u een statistisch significant verschil detecteren door uw steekproefomvang te vergroten.

Steekproefgrootte

Als u een zeer kleine steekproefomvang gebruikt, zijn alleen grote verschillen tussen twee groepen significant. Als u een zeer grote steekproefomvang gebruikt, worden zowel kleine als grote verschillen gedetecteerd als significant.

Als twee getallen statistisch afwijken, betekent dit echter niet dat het verschil in resultaten relevant is. U moet zelf beslissen welke verschillen relevant zijn voor uw enquêtedoel.

Statistische significantie weergeven

Wij berekenen statistische significantie met een standaard betrouwbaarheidsniveau van 95%. Als we een antwoordoptie weergeven als statistisch significant, betekent dit dat de waarschijnlijkheid dat een verschil tussen twee groepen toevallig is of puur door een fout in de steekproefgrootte wordt veroorzaakt, minder dan 5% bedraagt. Dit wordt vaak weergegeven als p < 0,05.

Voor het berekenen van de statistische significante verschillen tussen groepen gebruiken we de volgende formule:

Statistiek
Beschrijving
Formule
a1Het aandeel van de eerste groep die een vraag op een bepaalde manier heeft beantwoord vermenigvuldigd met de steekproefgrootte van die groep.
b1Het aandeel van de eerste groep die een vraag op een bepaalde manier heeft beantwoord vermenigvuldigd met de steekproefgrootte van die groep.
Aandeel van verzamelmonster (p)De combinatie van de twee aandelen voor beide groepen.
StandaardfoutEen maatstaf voor het verschil tussen uw aandeel en het ware aandeel. Een lager getal betekent dat het aandeel dicht bij het ware aandeel ligt, terwijl een hoger getal betekent dat het aandeel ver van het ware aandeel vandaan ligt.Door gebruiker toegevoegde afbeelding
Teststatistiek (t)Een t-statistiek. Het aantal standaardafwijkingen dat een getal afwijkt van de gemiddelde waarde.
Statistische significantieAls de absolute waarde van de teststatistiek groter is dan 1,96* standaardafwijkingen van de gemiddelde waarde, wordt dit als een statistisch significant verschil beschouwd.

*1,96 is een getal dat wordt gebruikt voor het betrouwbaarheidsniveau van 95%, aangezien 95% van het gebied onder de t-kansverdelingsfunctie van een student binnen 1,96 standaardafwijkingen van de gemiddelde waarde ligt.

Berekeningsvoorbeeld

Laten we, uitgaande van het bovenstaande voorbeeld, maar eens gaan bepalen of het percentage mannen dat zegt tevreden te zijn over uw product significant hoger is dan het percentage vrouwen.

Stel dat u 1000 mannen en 1000 vrouwen hebt ondervraagd en hebt vastgesteld dat 70% van de mannen zegt tevreden te zijn over uw product, terwijl dat percentage bij vrouwen op 65% ligt. Is 70% significant hoger dan 65%?

Gebruik de volgende enquêtegegevens om de formules te voltooien:

 • p1 (% mannen dat tevreden is over het product) = 0,7
 • p2 (% vrouwen dat tevreden is over het product) = 0,65
 • n1 (aantal ondervraagde mannen) = 1000
 • n2 (aantal ondervraagde vrouwen) = 1000
Formule
Voorbeeld
Door gebruiker toegevoegde afbeeldingDoor gebruiker toegevoegde afbeelding

Aangezien de absolute waarde van de teststatistiek groter is dan 1,96, betekent dit dat het verschil tussen mannen en vrouwen significant is. De kans dan mannen tevreden zijn over uw product is groter dan de kans dat vrouwen tevreden zijn.

Statistische significantie verbergen

U kunt als volgt statistische significantie voor alle vragen verbergen:

 1. Klik op het pijltje omlaag rechts van de vergelijkingsregel op de linkerzijbalk.
 2. Klik op Regel bewerken.
 3. Klik op de knop naast Statistische significantie weergeven om deze uit te schakelen.
 4. Klik op Toepassen.

U kunt als volgt statistische significantie voor één vraag verbergen:

 1. Klik op Aanpassen boven het vraagdiagram.
 2. Klik op het tabblad Weergaveopties.
 3. Schakel het selectievakje naast Statistische significantie uit.
 4. Klik op Opslaan.

De weergaveoptie Rijen en kolommen omwisselen wordt automatisch ingeschakeld bij het weergeven van significante verschillen. Als u deze weergaveoptie uitschakelt, wordt de optie voor statistische significantie eveneens uitgeschakeld.

Schakel Statistische significantie in tijdens het toevoegen van een vergelijkingsregel aan een vraag in uw enquête. Onderzoek de gegevenstabellen voor de vragen in uw enquête om te zien of er statistisch significante verschillen zijn in de wijze waarop verschillende groepen de enquête hebben beantwoord.

Ontvang antwoorden